Европейско обединение по икономически интереси

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕИО) № 2137/85 — eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейско обединение по икономически интереси трябва да се образува в съответствие с правилата, описани по-долу.

Цел

Целта на обединението е да улеснява или развива стопанската дейност на членовете си чрез обединяване на ресурси, дейности и умения. Предвижда се това да доведе до по-добри резултати, отколкото ако членовете работят самостоятелно.

Учредяване

Служители

ЕОИИ не може да има повече от 500 служители.

Публикуване на информация за учредяването и ликвидирането

При учредяването или ликвидирането на обединение в Официален вестник на ЕС трябва да се публикува съобщение.

Официален адрес

Официалният адрес на обединението трябва да бъда в ЕС. При определени условия той може да се прехвърли от една държава от ЕС в друга.

Права на глас и органи

Всеки член на ЕОИИ има 1 глас, въпреки че договорът за учредяването му може да дава на определени членове повече от 1 глас, при условие че нито един от тях не разполага с мнозинството гласове. В регламента са посочени онези решения, за които се изисква единодушие.

ЕОИИ трябва да има поне 2 органа:

Управителите представляват и задължават ЕОИИ в отношенията му с трети лица, дори и ако действията му не съответстват на предмета на дейност на обединението.

Печалби

Не се предвижда обединението да извлича печалба за себе си. Печалбите от дейността на ЕОИИ се смятат за печалби на членовете и се разпределят между тях в съотношението, предвидено в съответната клауза на договора или, ако там липсва такава — поравно. Само членовете на обединението подлежат на данъчно облагане за печалбите или загубите му.

Неограничена и солидарна отговорност

В противовес на договорната свобода, която е в основата на ЕОИИ, и факта, че членовете му не са длъжни да осигурят минимален капитал, всеки член на обединението носи неограничена и солидарна отговорност за задълженията му.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този регламент отговаря на необходимостта от хармонично развитие на стопанската дейност в целия ЕС и създаването на единен пазар с условия, аналогични на тези в един национален пазар.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 година относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) (ОВ L 199, 31.7.1985 г., стр. 1—9)

последно актуализация 20.06.2016