Механизъм на обменните курсове между еврото и останалите участващи национални валути

 

РЕЗЮМЕ НА:

Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове

Споразумение между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите от ЕС извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в икономическия и паричен съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕЗОЛЮЦИЯТА И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕЗОЛЮЦИЯТА И СПОРАЗУМЕНИЕТО?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 година (OВ C 236, 2.8.1997 г., стр. 5—6)

Споразумение от 16 март 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Eурозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (OВ C 73, 25.3.2006 г., стр. 21—27)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение от 21 декември 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (OВ C 14, 20.1.2007 г., стр. 6—8)

Споразумение от 14 декември 2007 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (OВ C 319, 29.12.2007 г., стр. 7—9)

Споразумение от 13 декември 2010 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (OВ C 5, 8.1.2011 г., стр. 3—6)

Споразумение от 21 юни 2013 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица не е еврото за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (OВ C 187, 29.6.2013 г., стр. 1—4)

Споразумение от 13 ноември 2014 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (OВ C 64, 21.2.2015 г., стр. 1—4)

последно актуализация 11.04.2017