Комитет за икономическа политика на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2000/604/EО на Съвета — състав и устав на Комитета за икономическа политика

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Работата на комитета

Състав и функциониране

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Прилага се от 12 октомври 2000 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2000/604/EО на Съвета от 29 септември 2000 година относно състава и Устава на Комитета за икономическа политика (OВ L 257, 11.10.2000 г., стр. 28—31)

Последващите изменения на Решение 2000/604/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 11.04.2017