Авиационни споразумения между ЕС и САЩ

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2007/339/EО за Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Достъп до пазара: права за трафик и търговски/оперативни въпроси

Достъп до пазара: собственост и контрол

Регулаторно сътрудничество

Споразумението също така засилва сътрудничеството между двете страни в следните области.

Освен това споразумението включваше ясна пътна карта, която определя неизчерпателен списък на „точки от приоритетен интерес“ за преговори за споразумение за втори етап.

Споразумение за втори етап

Продължение на преговорите между ЕС и САЩ беше стартирано през 2008 г. и доведе до подписването на споразумение за втори етап през 2010 г. Този протокол надгражда първото споразумение и обхваща допълнителни възможности за инвестиции и достъп до пазара. Освен това той подсилва рамката за сътрудничество в регулаторни области като безопасност, сигурност, социални аспекти и по-специално околната среда, като и двете страни се договориха за специална обща декларация относно околната среда.

Норвегия и Исландия се присъединиха към споразумението през 2011 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Решението се прилага от 25 април 2007 г. Член 25 от Споразумението за въздушен транспорт относно временното прилагане посочва, че страните се съгласяват да го прилагат от 30 март 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Преди споразумението от 2007 г. отношенията със САЩ във връзка с въздушния транспорт бяха регулирани от двустранни споразумения между държавите от ЕС и САЩ. 16 държави от ЕС вече имат въведени споразумения за „отворено небе“. Този фрагментиран подход обаче се оказа пречка, тъй като попречи на реализирането на действащ единен пазар.

През 2002 г. Съдът на Европейския съюз постанови решения по дела, представени му от Европейската комисия (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 и C-476/98). Те разясниха споделянето на външните компетенции между ЕС и държавите от ЕС, както и определени въпроси относно свободата на установяване.

В резултат на това Комисията получи правомощия да договори въздушно споразумение със САЩ, което да се прилага за целия ЕС.

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

права по 3-та свобода: по отношение на планирани международни въздушни услуги правото или привилегията, дадена от една държава на друга, да сваля, на територията на първата държава, трафик, идващ от държавата на произход на превозвача.

права по 4-та свобода: по отношение на планирани международни въздушни услуги правото или привилегията, дадена от една държава на друга, да взема, на територията на първата държава, трафик, отиващ към държавата на произход на превозвача.

права по 5-та свобода: по отношение на планирани международни въздушни услуги правото или привилегията, дадена от една държава на друга, да сваля и да взема, на територията на първата държава, трафик, идващ от или отиващ към страна извън ЕС.

права по 7-та свобода: по отношение на планирани международни въздушни услуги правото или привилегията, дадена от една държава на друга, за транспортиране на трафик между територията на разрешаващата държава и всяка страна извън ЕС. Това не изисква услугата да се свързва с или да представлява разширяване на услуга до/от държавата на произход на превозвача.

Общо европейско авиационно пространство: включва държавите от ЕС, Албания, Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Исландия, Норвегия, Сърбия, Черна гора, и Временната административна мисия на ООН в Косово.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2007/339/EО на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 25 април 2007 година за подписване и временно прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (OВ L 134, 25.5.2007 г., стр. 1—3)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2010/465/EС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 24 юни 2010 година относно подписването и временното прилагане на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна (OВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 1—2)

Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г. (OJ L 223, 25.8.2010 г., стр. 3—19)

Решение 2011/708/EС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 16 юни 2011 година за подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и за подписването, от името на Съюза, и временно прилагане на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна (OJ L 283, 29.10.2011 г., стр. 1—2)

последно актуализация 18.12.2016