Ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СП SESAR

Постиженията на СП SESAR до момента включват:

От 2014 г. насам фокусът на програмата за изследвания и иновации (R & I) на СП SESAR е насочен върху области като:

Финансиране

Приносът на ЕС за етапа на разработване на SESAR е 700 милиона EUR по линия на програмите TEN-T и FP7, допълнен от 585 милиона EUR по линия на програмата „Хоризонт 2020“. За да се вземе предвид продължителността на програмата „Хоризонт 2020“, поканите за представяне на предложения по SESAR трябва да се стартират до 31 декември 2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 3 март 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета създаде СП SESAR. Регламентът беше изменен двукратно, през 2008 г. (Регламент (EО) № 1361/2008) и отново през 2014 г. (Регламент (EО) № 721/2014), когато продължителността на СП SESAR беше удължена до 2024 г.

АКТ

Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 година за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1—11)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 219/2007 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

последно актуализация 08.02.2016