Конвенция от Монреал за отговорността на въздушния превозвач

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2001/539/ЕО относно сключването от Европейската общност на Конвенцията от Монреал

Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенция от Монреал)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенцията въвежда всеобхватни правни принципи и правила, най-важните от които са:

През 1997 г. ЕС прие Регламент (ЕО) № 2027/97 (относно отговорността на въздушния превозвач в случай на произшествия), който налага на въздушните превозвачи от ЕС неограничена отговорност в случай на смърт или телесна повреда на пътниците. Регламент (ЕО) № 889/2002 изменя Регламент (ЕО) № 2027/97 и прилага правилата на Конвенцията от Монреал към всички полети, извършвани от въздушни превозвачи от ЕС, независимо от това дали са национални или международни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

Конвенцията от Монреал е в сила от 4 ноември 2003 г. Решението се прилага от 5 април 2001 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Непълнотата на Варшавската конвенция от 1929 г., която уреждаше отговорността на въздушните превозвачи в случай на смърт и телесна повреда, както и нейните последващите изменения, доведоха до необходимостта от модернизиране и унифициране на правилата за отговорност.

През май 1999 г. договарящите държави по Международната организация за гражданско въздухоплаване договориха споразумение за модернизиране на правилата на Варшавската конвенция, като ги адаптираха в един единствен правен инструмент, предлагащ подходящо обезщетение в случай на вреди, нанесени на пътниците по време на международния въздушен транспорт.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2001/539/EО на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 38)

Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенция от Монреал) (ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 39—49)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 2027/97 на Съвета от 9 октомври 1997 година относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия (ОВ L 285, 17.10.1997 г., стр. 1—3)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2027/97 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 31.07.2018