Системата на ЕС за обмен на морска информация

Това законодателство на Европейския съюз (ЕС) създава система за контрол на движението на корабите и за обмен на информация. Целта е да се повиши морската безопасност, сигурността на пристанищата и морската сигурност, опазването на околната среда и подготвеността за замърсяване. То също така позволява обмен и споделяне на допълнителна информация за улесняване на ефективния морски трафик и транспорт.

АКТ

Директива 2002/59/EО на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2002 година за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета

ОБОБЩЕНИЕ

Това законодателство на Европейския съюз (ЕС) създава система за контрол на движението на корабите и за обмен на информация. Целта е да се повиши морската безопасност, сигурността на пристанищата и морската сигурност, опазването на околната среда и подготвеността за замърсяване. То също така позволява обмен и споделяне на допълнителна информация за улесняване на ефективния морски трафик и транспорт.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Тя създава система за контрол на европейските води и брегове - морско наблюдение и ситуационна информираност (позиции на корабите) - за подпомагане на държавите от ЕС в техните оперативни задачи.

За да се подобри ситуационната информираност в морската област и да се предложат конкретни решения на органите, законодателството беше изменено с Директива 2014/100/EС. Това позволява събраната информация, обменена чрез използването на Системата на ЕС за обмен на морска информация (SafeSeaNet (SSN), да бъде интегрирана с данни от останалите системи за наблюдение и проследяване на ЕС, като например CleanSeaNet, и от външни системи (например сателитни системи за автоматично разпознаване (ССАР).

Тя определя отговорностите на държавите от ЕС, морските органи, спедиторите, корабните оператори и капитаните на корабите.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Обхванати са всички кораби с брутен тонаж 300 и повече тона, независимо дали превозват опасни стоки, с изключение на:

военни кораби;

риболовни кораби, традиционни кораби и увеселителни кораби с дължина до 45 метра;

трюмове, по-малки от 1000 тона.

Изисквания за оператори на кораби, плаващи към пристанища в ЕС

Те трябва да предоставят определена информация (идентификация на кораба, общ брой лица на борда, пристанище на местоназначение, очаквано време на пристигане и т.н.) за морското обслужване на едно гише в национален мащаб (от 1 юни 2015 г.).

Оборудване и инсталации

Корабите, които посещават пристанище в държава от ЕС, трябва да са оборудвани със:

система за автоматично разпознаване; и

система за запис на данните от пътуването (VDR) („черна кутия“) за улесняване на разследванията след злополуки.

Държавите от ЕС и от Европейското икономическо пространство (ЕИП) трябва да разполагат с AIS приемници и трябва да свържат обслужването на едно гише в национален мащаб/националния SSN с централната SSN система.

Опасни или замърсяващи стоки на борда на кораби

преди да качат подобни стоки на борда, спедиторите трябва да ги декларират пред оператора;

операторът, агентът или капитанът на кораба трябва също така да съобщи обща информация, като например идентификацията на кораба и информацията, предоставена от спедитора, на компетентния орган.

Наблюдение на опасни кораби и намеса в случай на инциденти и злополуки

Органите трябва да информират засегнатите държави от ЕС, в случай че са уведомени относно кораби, които:

вече са участвали в инциденти или злополуки по море;

не са спазили изискванията за уведомяване и докладване;

преднамерено са отделили замърсители; или

са получили отказ до пристанища.

Капитанът на кораб трябва незабавно да докладва:

за всеки инцидент или злополука, които засягат безопасността на кораба;

за всеки инцидент или злополука, които компрометират безопасността на корабоплаването;

за всяка ситуация, която може да доведе до замърсяване на водите или на бреговете на държава от ЕС;

за всеки разлив на замърсяващи материали и за контейнери или опаковки, забелязани да се носят по морето.

Места за убежище

Всички държави от ЕС/ЕИП трябва да изготвят планове за подслоняване на кораби, които се нуждаят от помощ, в места за убежище. Освен това те трябва да провеждат редовни срещи за обмен на опит и за предприемане на съвместни мерки за подобрение.

Спазване

Държавите от ЕС трябва да проверят функционирането на своите информационни системи и да въведат система от финансови глоби, които да действат като възспиращо средство срещу неспазване на изискванията на директивата.

Управление

Системата се разработва и управлява от Европейската комисия и от държавите от ЕС/ЕИП. Европейската агенция за морска безопасност отговаря за нейното техническо функциониране.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тази директива е неделима част от политиката за морска безопасност на ЕС. Освен ролята, която изпълняват за запазване на безопасността, сигурността и устойчивостта, системата и платформата заемат централно място за създаването на единна европейска морска зона без бариери - Европейското пространство за морски транспорт.

Допълнителна информация можете да получите от:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2002/59/EО

5.8.2002 г.

5.2.2004 г.

OВ L 208, 5.8.2002 г., стр.10-27

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2009/17/EО

31.5.2009 г.

31.11.2010 г.

OВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 101-113

Директива 2011/15/EС

16.3.2011 г.

16.3.2012 г.

OВ L 49, 24.2.2011 г., стр. 33-36

Директива 2014/100/EС

18.11.2014 г.

18.11.2015 г.

OВ L 308, 29.10.2014 г., стр. 82-87

Последна актуализация: 23.04.2015