Застрахователно посредничество: по-добра защита на потребителите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2002/92/ЕО — застрахователно посредничество

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

На 20 януари 2016 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директивата относно разпространението на застрахователни продукти (Директива (ЕС) 2016/97), която актуализира и заменя Директивата относно застрахователното посредничество. Новата директива ще обхване цялата верига на разпространение, включително застрахователи, които продават директно на потребителите (оттам и новото наименование). Освен това с нея ще се подобри още повече начинът, по който се продават застрахователни продукти, а така също ще се постигне по-голяма прозрачност при ценообразуването и предоставяне на по-добра информация на потребителите.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация е предоставена на уебсайта на Европейската комисия относно застрахователното посредничество.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Животозастрахователни продукти, свързани с инвестиционен фонд: те дават възможност на притежателите на животозастрахователни полици да обединят своите пари с тези на други притежатели на полици в инвестиционен фонд. Този продукт им позволява да инвестират в по-голямо разнообразие от инвестиции (като акции и облигации), отколкото те биха могли, ако инвестират самостоятелно.

Презастраховане: дейност, при която застрахователите прехвърлят части от своя рисков портфейл на други застрахователи, за да могат да разпределят риска от изплащане на големи суми в случай на иск.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година относно застрахователното посредничество (ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3—10)

Последващите изменения на Директива 2002/92/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти (преработен текст) (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19—59)

последно актуализация 24.10.2016