Гарантиране на личния живот на гражданите: Европейски надзорен орган по защита на данните

Правото на Европейския съюз (ЕС) има за цел да гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите, по-специално правото на личен живот по отношение на обработката на лични данни* от институциите и органите на ЕС.

АКТ

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

ОБОБЩЕНИЕ

Правото на Европейския съюз (ЕС) има за цел да гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите, по-специално правото на личен живот по отношение на обработката на лични данни* от институциите и органите на ЕС.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се създава Европейският надзорен орган по защита на данните. Регламентът постановява правила, с които да се гарантира, че се защитават личните данни, управлявани от институциите и органите на ЕС, и определя правата на гражданите в това отношение.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейският надзорен орган по защита на данните

Този регламент предвижда създаването на Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) - орган, който да отговаря за контрола върху прилагането на правилата за защита на данните от страна на институциите и органите на ЕС. Гражданите могат да подават жалби директно до ЕНОЗД, ако те считат, че техните права на защита на данните съгласно регламента не са били спазени.

Всяка институция и орган на ЕС трябва да назначи най-малко 1 длъжностно лице за защита на данните, което ще има за задача да си сътрудничи с ЕНОЗД и да гарантира, че правата и свободите на субектите на данни няма да бъдат застрашени чрез обработката на данни.

Лични данни и обработка на данни

Съгласно регламента и за целите, за които са събрани, личните данни трябва да бъдат:

Разрешена е последваща обработка на лични данни за исторически, статистически или научни цели, ако има подходящи защитни мерки относно анонимността.

Могат да се обработват лични данни само ако:

Права на гражданите

По принцип е забранена обработката на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, на данни, свързани със здравето или сексуалния живот, както и на данни, свързани с престъпни деяния, освен по причини, изрично разрешени от закона.

Регламентът осигурява на гражданите законно приложими права, като правото на достъп до личните данни и правото на коригиране, блокиране или изтриване на личните данни, съхранявани от институциите и органите на ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 февруари 2001 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Лични данни: всяка информация, свързана с физическо лице с подлежаща на установяване самоличност, т.е. „субект на данни“, по отношение на характеристики, като физическа, психична, икономическа, културна или социална самоличност.

* Обработка на лични данни: операция, която се извършва върху лични данни, като събиране, съхранение, използване, изменение, изпращане, разпространение или изтриване.

За допълнителна информация, вж. уебсайта „Европейски надзорен орган по защита на данните“ .

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 45/2001

1.2.2001 г.

-

OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1-22

Поправка

-

-

ОВ L 164, 26.6.2007 г., стр. 36-36

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2008/597/EО на Комисията от 3 юни 2008 година за приемане на правила по изпълнение във връзка с длъжностното лице за защита на данните съгласно член 24, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 193, 22.7.2008 г., стр. 7-11).

Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31-50).

последно актуализация 12.06.2015