Електронна търговия — стандартни правила на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2000/31/EО — електронна търговия в ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя стандартни правила в ЕС по различни въпроси, свързани с електронната търговия.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Онлайн услугите, обхванати от директивата, включват:

Директивата въвежда принципа, че операторите на тези услуги, са обект на регулиране (по отношение на стартирането и извършването на услугите) само в държавата от ЕС, където се намира тяхното седалище — а не в държавата, където са разположени сървърите, имейл адресите или пощенските кутии, които те използват.

Националните правителства трябва да гарантират, че операторите публикуват основна информация за своите дейности (име, адрес, номер в търговския регистър и т.н.) постоянно и в леснодостъпна форма.

Реклама

Националните правителства трябва да гарантират, че рекламата следва определени правила:

Спам

Нежеланите имейли („спам“) трябва да са ясно разпознаваеми. Дружествата, които изпращат спам имейли, трябва редовно да се консултират и да спазват „регистрите за отказ от получаване“, в които лицата, нежелаещи да получават подобни имейли, могат да се регистрират.

Онлайн договори

Във всяка държава от ЕС електронните договори трябва да получат равен правен статус с договорите на хартиен носител.

Освен това в тези договори ясно и разбираемо трябва да се посочва следното:

Потребителите трябва да могат да запазват и разпечатват договори и общи условия.

Вж. също Директива 2011/83/EС относно правата на потребителите.

Онлайн заявки

Те се подчиняват на следните изисквания:

Вж. също Регламент (EС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги.

Прилагане на съществуващото законодателство

Директивата насърчава както саморегулирането от страна на операторите, така и усилията за съвместно регулиране на правителството. Например:

Освен това държавите от ЕС трябва да осигурят бързи, ефективни решения на правни проблеми в онлайн средата и да гарантират, че наказанията са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Отговорност на доставчиците на услуги

Доставчиците на онлайн услуги, които са само посредници, доставчиците на услуги по кеширане или хостинг не носят отговорност за информацията, която те пренасят или хостват, ако отговарят на определени условия. Доставчиците на услуги по хостинг са освободени от отговорност:

Националните правителства не могат да налагат никакви общи задължения за мониторинг на тези „посредници“ по отношение на информацията, която те изпращат или съхраняват, свързани с търсене и предотвратяване на незаконна дейност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директива за електронната търговия

АКТ

Директива 2000/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия).

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2000/31/EО

17.7.2000 г.

16.1.2002 г.

OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1—16

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1—11)

последно актуализация 13.10.2015