Разрешение на електронните съобщителни мрежи и услуги

Настоящата директива създава правна рамка, която да гарантира свободата на предоставяне на електронни съобщителни мрежи и услуги в рамките на Европейския съюз.

АКТ

Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“)

ОБОБЩЕНИЕ

Директивата за разрешение е част от „Пакета за далекосъобщенията“, която заедно с още 4 други директиви („рамкова“, „за достъп“, „за универсална услуга“ и „за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации“), определя регулаторната рамка, която има за цел да направи сектора за електронни съобщителни мрежи и услуги по-конкурентен.

През 2009 г. „Пакетът за далекосъобщенията“ беше изменен с Директивата за „по-добро регулиране“ и Директивата за „правата на гражданите“, както и чрез създаването на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Приложно поле, цел и общ принцип

Настоящата директива обхваща разрешаването на всички електронни съобщителни мрежи и услуги, независимо от това дали са от обществен характер или не. Тя се прилага за предоставянето на права за използване на радиочестоти, когато то е свързано с предоставяне на електронна съобщителна мрежа или услуга.

Целта е да се хармонизира пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги чрез ограничаване на регулирането до нужния минимум.

Основното нововъведение е замяната на индивидуални лицензии от общо разрешение за всички електронни съобщителни мрежи или услуги, успоредно на специална схема за предоставяне на честоти и номера.

По този начин предоставянето на електронни съобщителни мрежи или услуги може да бъде предмет само на едно общо разрешение, без да е задължително да се получава изрично решение в тази връзка или друг административен акт от националните регулаторни органи (НРО), като по този начин процедурата се ограничава само до една нотификация до съответните предприятия.

Права, произтичащи от общото разрешение

Общото разрешение дава право на предприятията да предоставят електронни съобщителни мрежи и услуги. Когато такива предприятия предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги на обществото, общото разрешение им дава също така право:

да договарят взаимосвързаност с други доставчици в ЕС;

да получават достъп или взаимосвързаност от други доставчици на обществени съобщителни мрежи и услуги; и

да бъдат определени за доставчици на различни елементи на универсалната услуга.

Права на ползване на радиочестоти и номера

Държавите от ЕС трябва да улесняват използването на радиочестоти съгласно общото разрешение, но когато е необходимо могат да обвържат използването на радиочестотите с предоставянето на индивидуални права на ползване с оглед на:

избягване на вредна интерференция;

гарантиране на техническото качество на услугата;

защита на ефективното използване на радиочестотния спектър;

изпълняване на други цели от общ интерес, определени от държавите от ЕС.

Правата на използване на радиочестоти и номера трябва да се предоставят чрез открити, прозрачни, обективни и пропорционални процедури, които не допускат дискриминация.

Решенията за правата за използване се вземат, съобщават и публикуват във възможно най-кратки срокове след получаването в националните регулаторни органи на пълна молба.

Условия, свързани с общото разрешение и със специфичните права на използване

Общото разрешение и правата на използване може да са предмет само на условията, изброени в mриложението към Директивата, например:

финансово участие за финансирането на универсалната услуга;

оперативна съвместимост на услугите и взаимосвързаност на мрежите;

достъпност и преносимост на номерата, като преносимост означава, че потребителите могат да запазят своя телефонен номер при смяна на оператора;

екологични и градоустройствени изисквания;

защита на личните данни и личната сфера;

задължение за осъществяване на пренос на определени телевизионни и радио програми („задължителен пренос“);

възможно налагане на административни такси на предприятията;

ограничения във връзка с преноса на незаконно съдържание.

Ограничаване на правата за използване на радиочестоти

Предоставянето на ограничени права за използване на радиочестоти, трябва да бъде предмет на обективни, прозрачни и пропорционални критерии за подбор, които не допускат дискриминация.

Държавите от ЕС могат да ограничават броя на правата за използване, предоставяни за радиочестоти или да удължават срока на съществуващи права, при спазване на определени условия и процедури, като например консултации на всички заинтересовани страни, публикуване на всички решения, заедно с мотивите за това и преглед на разумни интервали от време на ограничението.

Когато държава от ЕС направи заключение, че могат да се предоставят допълнителни права за използване на радиочестоти, тя трябва да публикува това заключение и да отправи покана за представяне на молби за тези права.

Спазване на условията

НРО проследяват и контролират спазването на условията на общото разрешение или на правата за използване и изпълнението на специфичните задължения. Когато дадено предприятие не спазва едно или повече от тези условия и не отстранява нередностите в посочения срок, съответните органи могат да се оправомощят да издадат нареждане за прекратяване на нарушенията или да наложат финансови санкции. В случай на тежки и повторни нарушения, те могат да попречат на съответното предприятие да продължи да предоставя мрежа или услуга, да прекратят или да отнемат правата за използване.

Административни такси

НРО могат да налагат административни такси на предприятия, които предоставят услуга или мрежа по общото разрешение, или на които е било предоставено право на използване. Тези такси покриват административните разходи за управлението, контрола и изпълнението на общата лицензионна схема и правата за използване и специфичните задължения, и може да включват разходи за международно сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ на пазара, проследяване на съответствието и други видове пазарен контрол, както и друга регулаторна дейност. Когато налагат административни такси, националните регулаторни власти публикуват годишни прегледи на административните си разходи и общия размер на събраните такси.

Компетентният орган също може да наложи такса за правата за използване на радиочестоти и за правата за изграждане на инфраструктура.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2002/20/EО

24.4.2002 г.

24.7.2003 г.

OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21-32

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2009/140/EО

19.12.2009 г.

25.5.2011 г.

OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37-69

Последващите изменения и допълнения на Директива 2002/20/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение

Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламенти на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37-69).

Поправка на Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 241, 10.9.2013 г., стр. 8-9.).

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11-36.).

Насоки на Комисията относно анализа на пазара и оценката на значителната пазарна сила съгласно регулаторната рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ C 165, 11.7.2002 г., стр. 6-31.)

Съгласно новата регулаторна рамка в областта на комуникационните услуги, тези насоки, приети през юли 2002 г., определят принципите, на които националните регулаторни органи трябва да базират своя анализ на пазара, с цел да се гарантира ефективна конкуренция.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/EО, 2002/21/EО и 2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 1211/2009 и Регламент (EС) № 531/2012. (COM(2013)627 final от 11.9.2013 г. - непубликувано в Официален вестник).

последно актуализация 10.09.2015