Пристанищната инфраструктура: повишаване на сигурността на пристанищата

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2005/65/ЕО за повишаване на сигурността на пристанищата

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Директивата се прилага за хората, инфраструктурата и оборудването (включително транспортните средства) в пристанищата и прилежащите райони.

Орган за сигурност на пристанищата и планове за сигурност

Нива на сигурност

Офицер по сигурността на пристанището

Държавите от ЕС трябва да одобрят за офицер по сигурността за всяко пристанище.

Когато е възможно, всяко пристанище трябва да има различен офицер по сигурността. Въпреки това, ако е необходимо, няколко пристанища могат да ползват един офицер по сигурността.

Тези служители действат като контактна точка по въпроси, свързани с проблемите на сигурността на пристанищата, и трябва да разполагат с достатъчно власт и познания за местните условия, за да осигурят и координират адекватно създаването, актуализирането и проследяването на оценките на и плановете за сигурността на пристанищата.

Прегледи

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че на оценките на сигурността на пристанищата и плановете за сигурност на пристанищата се прави преглед при възникване на промени, свързани със сигурността, както и най-малко веднъж на всеки пет години.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 15 декември 2005 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 15 юни 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

Съобщение на Комисията — Насоки относно опазването на здравето, репатрирането и пътническите услуги за моряците, пътниците и други лица, намиращи се на борда на кораби.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на сигурността на пристанищата (OВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28—39)

Последващите изменения на Директива 2005/65/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския Парламент - Доклад за оценката на прилагането на директивата за повишаване на сигурността на пристанищата (COM(2009)002 окончателен, 20.1.2009 г.)

Регламент (ЕО) № 324/2008 на Комисията от 9 април 2008 година за определяне на изменени процедури за извършване на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност (OВ L 98, 10.4.2008 г., стр. 5—10)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 04.05.2020