Наземно обслужване в летищата на Общността

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 96/67/ЕО относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Наземното обслужване* в летищата на Европейския съюз (ЕС), в които се предоставя достъп, включват тези, които дават възможност на авиокомпаниите да извършват дейности по въздушен транспорт (указания за рулиране, почистване, зареждане с гориво, услуги за багаж и др.).

Директивата се прилага за всички летища в ЕС, отворени за търговски трафик, чийто годишен трафик включва движение на не по-малко от 2 милиона пътници или 50 000 тона товари.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Управителният орган на дадено летище*, ползвателят на летището* или доставчикът на наземно обслужване* трябва, под надзора на определения одитор, стриктно да разделя сметките за своите дейности по наземно обслужване от сметките за другите си дейности.

Успоредно с това държавите от ЕС:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 14 ноември 1996 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 25 октомври 1997 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В настоящата директива е предвиден срок за поетапно прилагане в зависимост от това дали са включени услуги за самообслужване, или услуги за обслужване на трети страни. От 1 януари 2001 г. директивата се прилага за всяко летище, разположено на територията на държава от ЕС, на което годишният трафик включва движение на не по-малко от 2 милиона пътници или 50 000 тона товари.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Наземното обслужване: обхваща голямо разнообразие от услуги, изисквани от авиокомпаниите с цел извършване на полети. Тези услуги включват области като поддръжка, обслужване с горива и обработка на товари. Наземното обслужване обхваща също така и услуги като проверка на пътници, кетъринг, обслужване на багаж и транспорт в рамките на самото летище.
Управителен орган на летището: органът, който отговаря за администрирането и управлението на летищната инфраструктура и контрола и координирането на дейностите, извършвани от различни оператори.
Ползвател на летище: физическо или юридическо лице, което превозва пътници, пощенски пратки или товари по въздух.
Доставчик на наземно обслужване: физическо или юридическо лице, което предоставя на трети страни една или повече категории наземно обслужване.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (OВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36—45)

Последващите изменения на Директива 96/67/ЕО на Съвета са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 28.02.2020