Пътна безопасност: свидетелства за управление на превозни средства

 

РЕЗЮМЕ НА

Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С директивата се прави следното.

Взаимно признаване на свидетелствата

Свидетелствата, издадени от държавите от ЕС, трябва да се признават взаимно. Категориите свидетелства за управление на превозни средства са следните:

Таблица на съответствията между тези категории и тези, посочени в свидетелствата за управление, издадени в държави от ЕС преди влизането в сила на настоящата директива, се съдържат в Решение(ЕС) 2016/1945.

Условия за издаване на свидетелства

Изпитващи за издаване на свидетелства на управление

Изменения след избухването на пандемията от COVID-19

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 19 януари 2007 г. и трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 19 януари 2011 г. Държавите от ЕС трябва да прилагат правилата в директивата, считано от 19 януари 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена) (OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18—60)

Последващите изменения на Директива 2006/126/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 10—24)

Решение (ЕС) 2016/1945 на Комисията от 14 октомври 2016 година относно съответствията между категориите на свидетелствата за управление на моторни превозни средства (OВ L 302, 9.11.2016 г., стр. 62—162)

Регламент (ЕС) № 575/2014 от 27 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 383/2012 за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства (OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 47—49)

Регламент (ЕС) № 383/2012 от 4 май 2012 година за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства (ОВ L 120, 5.5.2012 г., стр. 1—11)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 22.09.2020