Правата на хората с ограничена подвижност — пътуване с въздушен транспорт

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1107/2006 — правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Изключения и специални условия

При определени обстоятелства въздушният превозвач, неговият агент или туроператор може да откаже резервация или качване на борда на лице с ограничена подвижност или увреждане:

При всяка една от тези ситуации засегнатото лице трябва да бъде информирано незабавно за причините за отказ. Трябва да се положат разумни усилия, за да се предложи приемлив алтернативен вариант на това лице. Лицата, на които е отказан достъп на борда на въздухоплавателното средство поради тези причини, имат право на възстановяване на стойността на билетите или премаршрутиране съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004.

Помощ при летища

Лицата с ограничена подвижност или увреждане имат правото да получат безплатно помощта, посочена в регламента:

Управителните органи на летищата могат да финансират тези услуги, като събират специална такса от ползвателите на летищата.

Нарушения и санкции

ЕС и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия трябва да определят санкции за нарушенията на регламента и да учредят независими органи за разглеждане на жалби.

С Регламент (ЕО) № 261/2004 се установяват общи за ЕС правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда, както и за отмяна или голямо закъснение на полети.

Насоки

През 2012 г. Европейската комисия публикува насоки за тълкуването на регламента. В тях са разгледани практически проблеми и неясноти, които все още съществуват както за въздушните превозвачи, така и за пътниците с увреждане или ограничена подвижност.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 15 август 2006 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Лице с увреждане или лице с ограничена подвижност: всяко лице, което по време на използване на транспорт е с ограничена подвижност поради някакво физическо увреждане (сензорно или локомоторно, трайно или временно), умствено увреждане или дефект или всяка друга причина за увреждане, или възраст, чието състояние изисква съответното внимание и приспособяване на обслужването, което се предоставя на всички пътници, към специфичните нужди на такова лице.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ L 204, 26.7.2006 г, стр. 1—9)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1107/2006 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1—8)

последно актуализация 15.02.2016