Достъпни далекосъобщителни услуги - правата на потребителите

Европейският съюз (ЕС) има за цел да гарантира предоставянето на минимален набор от качествени електронни съобщителни услуги, достъпни за всички потребители на приемлива цена, като същевременно се стреми да сведе до минимум изкривяването на пазара.

АКТ

Директива 2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга).

ОБОБЩЕНИЕ

Европейският съюз (ЕС) има за цел да гарантира предоставянето на минимален набор от качествени електронни съобщителни услуги, достъпни за всички потребители на приемлива цена, като същевременно се стреми да сведе до минимум изкривяването на пазара.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Директивата относно „универсалната услуга“ установява специфични правила за предоставянето на електронни съобщителни услуги в ЕС. В този контекст тя:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Задължения за предоставяне на универсална услуга

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че:

С цел покриване на нетните разходи на доставчиците на услуги в резултат на предоставянето на универсална услуга (която не винаги е рентабилна) държавите от ЕС могат да въведат механизми за тяхното компенсиране.

Интереси и права на потребителите

Потребителите трябва да получат информация, която им позволява да разберат услугите, за които те се абонират. Договорите трябва: i) да предоставят информация относно минималните стандарти за качество на услугата, както и относно компенсациите и възстановяването на суми, ако тези нива не бъдат постигнати; ii) да посочват правото за вписване в телефонните справочници, предоставяни на абонатите; iii) да включват ясна информация относно критериите за участие в промоционалните оферти.

Директивата предвижда също:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 24 февруари 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директивата е част от пакета на ЕС за реформа в далекосъобщенията, който включва 4 други директиви (Рамковата директива, Директивата за достъпа, Директивата за разрешение и Директивата за неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), както и Регламента за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

За допълнителна информация посетете уебсайта на Европейската комисия, както и уебсайта„Вашата Европа“ .

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2002/22/EО

24.4.2002 г.

24.7.2003 г.

OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51-77

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2009/136/EО

19.12.2009 г.

25.5.2011 г.

OВ l 337 от 18.12.2009 г., стр. 11-36

Поправка на Директива 2009/136/EО

-

-

OВ L 241 от 10.9.2013 г., стр. 9

последно актуализация 22.09.2015