Гражданска отговорност за щетите от замърсяване с гориво: Конвенция за бункерите

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2002/762/ЕО за упълномощаване на държавите от ЕС да подпишат, ратифицират или да се присъединят към Конвенцията за бункерите

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

То упълномощава държавите от ЕС да подпишат, ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за гражданска отговорност за щетите от замърсяване с гориво (Конвенцията за бункерите) от 2001 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенцията за бункерите бе приета под егидата на Международната морска организация (ММО), за да се осигури адекватна, навременна и ефективна компенсация на лицата, пострадали от разливане на петрол, превозван като гориво в корабни бункери.

Съвместимост с правилата на ЕС

Обхват

Конвенцията се прилага за:

Тя не се прилага за военни кораби, спомагателни военни кораби или други кораби, притежавани от държава. Всяка държава обаче, която е страна по конвенцията, може да реши да я приложи към такива кораби.

Отговорност на корабособственика

Корабособственикът по време на инцидента е отговорен за щетите от замърсяване, причинени от гориво от бункери. Корабособственикът обаче ще избегне отговорността, ако може да докаже, че:

Задължителна застраховка или финансова гаранция

Юрисдикция и изпълнение на съдебни решения

Давност

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА КОНВЕНЦИЯТА?

Решението на Съвета призова държавите от ЕС да предприемат необходимите стъпки, за да депозират инструментите си за ратифициране или присъединяване, ако е възможно, преди 30 юни 2006 г..

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

От 2015 г. всички 28 държави от ЕС ратифицираха/се присъединиха към конвенцията в съответствие с решението на Съвета.

АКТ

Решение на Съвета 2002/762/EО от 19 септември 2002 година за упълномощаване на държавите-членки в интерес на Общността да подпишат, ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за гражданска отговорност за щетите от петролно замърсяване от бункери, 2001 година (Конвенцията за бункерите) (ОВ L 256, 25.9.2002 г., стр. 7—8)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1—32)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1215/2012 са инкорпорирани в оригиналния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 14.03.2016