Права на пътниците, използващи железопътен транспорт

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Неговата цел е установяване на правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, за да бъдат защитени, особено при прекъсване на пътуването, както и подобряване на ефективността и привлекателността на услугите за железопътен превоз на пътници.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Права на пътниците

Пътниците, използващи железопътен транспорт, имат следните основни права:

Договор за превоз и информация

На пътниците следва да се предоставя ясна и достъпна информация:

Информацията, предоставяна на хора с увреждания и лица с намалена подвижност, трябва да бъде в достъпен формат.

Закъснения и отменяне

В случай на закъснение с повече от 60 минути при пристигането на крайната дестинация, пътниците имат право на:

Ако пътниците не изберат възстановяване, а продължаване на пътуването, могат да поискат минимална компенсация, равна на:

В случай на закъснение на пристигане или отпътуване с повече от 60 минути, пътниците имат право на:

Лица с увреждания и с намалена подвижност

Законодателството на ЕС в областта на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, ще гарантира, че лицата с увреждания и с намалена подвижност могат да пътуват по начин, който е съпоставим с останалите граждани. Следователно регламентът им дава следните права:

Сигурност, жалби и качество на услугите

Изпълнение от държавите от ЕС

Държавите от ЕС трябва да посочат независим орган или органи, които отговарят за изпълнението на регламента. Пътниците могат да подадат жалба до всеки един от тези органи, ако смятат, че правата им не са спазени.

Също така държавите от ЕС трябва да установят ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за нарушенията на регламента.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 03 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (OВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14—41)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1371/2007 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2012/34/EС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (преработена) (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32—77)

Вж. консолидираната версия.

Съобщение на Комисията — Тълкувателни насоки за Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (OВ C 220, 4.7.2015 г., стр. 1—10)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно Изключения, предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (COM(2015) 117 final, 11.3.2015 г.)

последно актуализация 19.03.2020