Граждани на държави извън ЕС — правила за дългосрочно пребиваване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани на държави извън ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Законодателството не се прилага в Дания, Ирландия и Обединеното кралство, които имат специални договорености по отношение на политиката за миграцията и убежището.

През 2011 г. директивата беше изменена, за да се обхванат граждани на държави извън ЕС, като бежанци или лица без гражданство, които се ползват с международна закрила.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 23 януари 2004 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 23 януари 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Гражданин на трета страна: всяко лице, което не е гражданин на държава от ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2003/109/EО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 44—53)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2003/109/ЕО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2004/114/EО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12—18)

Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21—57)

последно актуализация 23.08.2016