Правото на гражданите на Съюза да избират и да бъдат избирани в общински избори

Тя определя условията и реда, при които гражданите на ЕС може да избират или да бъдат избирани в общински избори* във всяка държава от ЕС, в която живеят.

АКТ

Директива 94/80/EО на Съвета от 19 декември 1994 година за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя условията и реда, при които гражданите на ЕС може да избират или да бъдат избирани в общински избори* във всяка държава от ЕС, в която живеят.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Всеки гражданин на ЕС, който не е гражданин на държавата от ЕС, в която живее, има правото да избира и да бъде избиран в общински избори в тази държава при същите условия като нейните граждани.

За да участват в избори, гражданите на ЕС трябва да подадат заявление за вписване в избирателните списъци на държавата по пребиваване, като представят същите подкрепящи документи като избирателите, които са нейни граждани. В държавите, в които гласуването е задължително, те също се подчиняват на това задължение.

Ако, с цел да избират или да бъдат избирани, от гражданите на държавата по пребиваване се изисква да са прекарали минимален период като пребиваващи, гражданите на ЕС от държава извън нея може да се смятат за изпълнили това изискване, когато са пребивавали за същия период в други държави от ЕС.

Дъжавите от ЕС може да откажат на граждани на ЕС правото да бъдат избирани, ако те:

са изгубили това право съгласно законодателството на държавата си по произход в ЕС по силата на индивидуално гражданскоправно или наказателноправно решение;

не могат да представят декларация за гражданство или местопребиваване или други определени документи, удостоверяващи самоличността им, ако се изискват.

Държавите от ЕС могат да решат при определени обстоятелства, че заемането на изборна общинска длъжност в държавата по пребиваване е несъвместимо със заемането на длъжности в други държави от ЕС.

Държавите от ЕС могат да решат да запазят определени висши изборни длъжности за собствените си граждани или че избраните граждани на други държави от ЕС не могат да участват в назначаването на делегати, които след това могат да избират членове на парламент или да гласуват в този парламент.

Директивата признава и изключения за:

всяка държава от ЕС, където дялът граждани на ЕС на възраст за гласуване, които пребивават в нея, но не са нейни собствени граждани, превишава 20 % от общия електорат; и

граждани на ЕС, които вече имат правото да гласуват на избори за национален парламент на държавите си по пребиваване.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 20 януари 1995 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Общински избори: избори, достъпни за всички отговарящи на условията постоянно пребиваващи възрастни лица на основното равнище на местно управление, посочено в приложението към Директивата.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 94/80/EО

20.1.1995 г.

31.12.1995 г.

OВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 38-47

Последващите изменения и допълнения на Директива 94/80/EО са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 24.09.2015