Адвокати, постоянно упражняващи адвокатската професия в чужбина — правила на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/5/EО – постоянно упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата позволява на адвокати, които са придобили квалификациите си в една държава от ЕС, да я упражняват постоянно в друга държава с професионалното звание от тяхната държава по произход. Директивата се прилага за всички граждани на ЕС, които имат правоспособност да упражнява дейност под професионалното звание „адвокат“ , но системата обхваща също всички граждани на държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Право на упражняване

Области на дейност

Равнопоставеност

Съвместна практика

Когато приемащата държава от ЕС позволява съвместна практика, един или няколко адвоката, принадлежащи към група в своята държава по произход, могат да практикуват своите дейности като членове на своята група в приемащата държава.

Професионално поведение

Адвокатите, които упражнява постоянно своята професия в друга държава от ЕС, следва да спазват правилата за професионално поведение на приемащата държава, дори ако продължат да бъдат обект на деонтологията в тяхната държава по произход.

Дисциплинарни производства

Адвокатите, практикуващи под професионалното звание на своята държава по произход, са обект на дисциплинарните процедури на приемащата държава от ЕС.

ОТКОГА ВЛИЗА В СИЛА ДИРЕКТИВАТА?

На 14 март 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я транспонират в националното си законодателство до 14 март 2000 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Към адвокатската професия се прилагат също и други правни инструменти на ЕС. Те са свързани с:

АКТ

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36—43)

Последващите изменения на Директива 98/5/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17—18). Вж. консолидираната версия.

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22—142). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 28.10.2015