Европейски банков комитет

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2004/10/EО за създаване на Европейски банков комитет

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

С него се създава Европейският банков комитет (ЕБК), надзорен комитет, който подпомага и консултира Европейската комисия по въпроси на политиката, свързани с банковите дейности в Европейския съюз (ЕС). ЕБК е пряко подчинен на Комисията и я подпомага при приемането на мерки за изпълнение на директиви и регламенти на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Роля

Състав

Процедурен правилник

През 2014 г. ЕБК измени своя процедурен правилник. С него се уреждат аспекти, като:

ЕБК замени предишния Банков консултативен комитет.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от 13 април 2005 г. (датата, на която влезе в сила Директива 2005/1/ЕО, с която, наред с друго, Банковият консултативен комитет бе заменен с ЕБК ).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно дейността на ЕБК, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2004/10/EО на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски банков комитет (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 36—37)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива2005/1/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9—17)

последно актуализация 04.10.2016