Правила за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки

Настоящият законодателен акт има за цел да осигури открит пазар за обществени поръчки, както и справедливо прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и договори за услуги.

ОБОБЩЕНИЕ

Директива 2004/18/ЕО формулира правилата на Европейския съюз (ЕС) за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги. С настоящата директива се цели да бъде гарантирано, че процесът на възлагане на обществени поръчки е справедлив и отворен за участници от целия ЕС.

Приложно поле

Законодателният акт обхваща по-голямата част от договорите за възлагане на обществени поръчки, различни от комунални услуги (водоснабдяване, транспорт, енергетика и пощенски услуги), телекомуникации, концесии за услуги (напр. управление на съществуващ автомобилен парк) и възлагане на някои обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността.

4 вида процедури

Прозрачност

Тя се гарантира посредством публикуването на обявления за обществени поръчки в Официалния вестник на ЕС и електронния ежедневник за поръчки (TED), също както и на национално равнище.Всички обявления за обществени поръчки трябва да съдържат идентична информация, за да не бъдат в полза за конкретен участник. Те съдържат информация, напр.:

Възлагане на обществени поръчки

Обществените поръчки се възлагат на база:

Прагове

Обхванати са всички договори за възлагане на обществени поръчки на стойност, превишаваща определен праг. Праговете за процедурите за възлагане на обществени поръчки се изчисляват на всеки 2 години.

В сила от 1 януари 2014 г. праговете за обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, изменени с Регламент (ЕС) № 1336/2013, са както следва:

Централни правителствени органи

Поръчки за доставки, възлагани от централните правителствени органи, които упражняват дейност в областта на отбраната: i) за продуктите, изброени в приложение V: 134 000 EUR; ii) за други продукти: 207 000 EUR.

Изпълнители на подцентрално ниво

Директива 2004/18/ЕО остава в сила до 18.4.2016 г. — датата, от която новата директива, която ще я замести, (Директива 2014/24/ЕС) влиза в сила.

АКТ

Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114—240)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2004/18/ЕО са интегрирани в оригиналния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1—113)

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламенти на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242)

последно актуализация 30.09.2015