Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

АКТ

Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1—562)

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 2195/2002 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 2151/2003 на Комисията от 16 декември 2003 година относно промяна на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (ОВ L 329, 17.12.2003 г., стр. 1—270). Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 65—226). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 15.02.2016