Възлагане на обществени поръчки и концесии: производства по обжалване

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 89/665/ЕИО на Съвета относно прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя изисква държавите от ЕС да гарантират, че решенията за възлагане на обществени поръчки и концесии, както и предварителните процедурни решения в този контекст, се обжалват бързо и ефективно, в случай че нарушават законодателството на ЕС за обществените поръчки.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 3 януари 1990 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 21 декември 1991 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

АКТ

Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (OВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33—35)

Последващите изменения на Директива 89/665/EИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия (която съдържа само измененията до Директива 2007/66/EО включително) е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 92/13/EИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (OВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14—20). Вж. консолидираната версия.

Директива 2014/23/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64). Вж. консолидираната версия.

Директива 2014/24/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 08.03.2016