Максимално допустими количества на някои замърсители в храните

За да осигури високо ниво на опазване на общественото здраве, с този законодателен акт Европейският съюз (ЕС) определя максимално допустимото съдържание на някои замърсители в храните. Замърсителите са вещества, които не са добавени целенасочено към храните, а са попаднали в тях в хода на тяхното производство, пакетиране, транспортиране и т.н.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

ОБОБЩЕНИЕ

За да осигури високо ниво на опазване на общественото здраве, с този законодателен акт Европейският съюз (ЕС) определя максимално допустимото съдържание на някои замърсители в храните. Замърсителите са вещества, които не са добавени целенасочено към храните, а са попаднали в тях в хода на тяхното производство, пакетиране, транспортиране и т.н.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

В него се определят максимално допустимите количества за някои замърсители в храните, за да се защити по-специално здравето на най-чувствителните групи от населението, т.е. децата, възрастните хора и бременните жени.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Обхванати са следните замърсители:

Максимално допустими количества

Не може да се продават храни, съдържащи замърсители в количества, по-високи от посочените в приложението към регламента. Тези количества се прилагат към ядивната част на съответните храни и към съставни или преработени, изсушени или разтворени храни.

В регламента се определят и най-ниските максимално допустими количества, които са разумно достижими чрез прилагането на добри производствени практики или добри селскостопански практики (ALARA, най-ниското ниво, което е разумно достижимо).

Забрана за смесване

Етикетиране

Етикетите на фъстъците, другите маслодайни семена, черупчестите и сушените плодове, ориза и царевицата, които трябва да бъдат подложени на сортиране или друга механична обработка преди консумация от човека, трябва да включват текста „продуктът подлежи на сортиране или на друга механична обработка с цел намаляване на замърсяването с афлатоксин преди консумация от човека или употреба като съставка в храни“.

На етикетите на фъстъците, другите маслодайни семена, техните производни продукти и зърнените култури трябва да бъде указана употребата и да бъде поставен идентификационният код на партидата.

Изключения

Някои държави от ЕС може да надхвърлят максимално допустимите количества на диоксини и PCB за определени видове риба и рибни продукти, произхождащи от Балтийския регион и предназначени за консумация на тяхна територия. Техните етикети трябва да предупреждават за потенциалните рискове за здравето на потребителите.

Изследване

Държавите от ЕС трябва да изследват допустимите количества на нитрати в зеленчуците, които могат да съдържат значителни стойности (по-специално в зелените листни зеленчуци). Резултатите трябва да се изпращат до Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 9 януари 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж. уебсайта за замърсителите на храните на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1881/2006

9.1.2007 г.

Прилага се от 1.3.2007 г.

ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5 - 24

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1126/2007

30.9.2007 г.

ОВ L 255, 29.9.2007 г., стр. 14 - 17

Регламент (ЕО) № 629/2008

23.7.2008 г.

ОВ L 173, 3.7.2008 г., стр. 6 - 9

Регламент (ЕО) № 165/2010

9.3.2010 г.

ОВ L 50, 27.2.2010 г., стр. 8 - 12

Регламент (ЕС) № 420/2011

20.5.2011 г.

ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 3 - 6

Регламент (ЕС) № 1258/2011

23.12.2011 г.

ОВ L 320, 3.12.2011 г., стр. 15 - 17

Регламент (ЕС) № 1259/2011

23.12.2011 г.

ОВ L 320, 3.12.2011 г., стр. 18 - 23

Регламент (ЕС) № 594/2012

26.7.2012 г.

ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 43 - 45

Регламент (ЕС) № 1058/2012

3.12.2012 г.

ОВ L 313, 13.11.2012 г., стр. 14 - 45

Регламент (ЕС) № 1067/2013

20.11.2013 г.

ОВ L 289, 31.10.2013 г., стр. 56 - 57

Регламент (ЕС) № 212/2014

27.3.2014 г.

ОВ L 67, 7.3.2014 г., стр. 3 - 4

Регламент (ЕС) № 362/2014

30.4.2014 г.

ОВ L 107, 10.4.2014 г., стр. 56

Регламент (ЕС) № 488/2014

2.6.2014 г.

ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 75 - 79

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1881/2006 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (OВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1 - 3).

последно актуализация 20.04.2015