Остатъчни вещества от пестициди в храни за хора и животински фуражи

Всички храни, предназначени за консумация от хора или животни в Европейския съюз (ЕС), са обект на максимално ниво на остатъчни вещества от пестициди в своя състав, за да се опази здравето на хората и животните. Законодателството на ЕС регулира ограниченията, които се прилагат за различните хранителни продукти и определя максимална граница, която се прилага по подразбиране.

АКТ

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета.

ОБОБЩЕНИЕ

Всички храни, предназначени за консумация от хора или животни в Европейския съюз (ЕС), са обект на максимално ниво на остатъчни вещества от пестициди в своя състав, за да се опази здравето на хората и животните. Законодателството на ЕС регулира ограниченията, които се прилагат за различните хранителни продукти и определя максимална граница, която се прилага по подразбиране.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя максималните количества остатъчни вещества от пестициди в продукти от растителен или животински произход, предназначени за консумация от хора или животни. Тези максимални количества остатъчни вещества (МКОВ), които се определят от Европейската комисия, включват:

МКОВ за всички култури и пестициди могат да се намерят в базата данни относно МКОВ на Комисията.

Обхванати храни

Законодателството обхваща всички продукти, които са предназначени за консумация от хора и животни, посочени в приложение I.

Тези продукти не са предмет на определените ограничения, ако са предназначени за:

Изключения

Определени вещества, посочени от Комисията (приложение VII), могат да бъдат разрешени, дори ако те превишават своите МКОВ, ако отговарят на следните условия:

Оценка за безопасност

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) отговаря за оценката за безопасност на нови приложения, подадени за МКОВ. Тя се основава на тяхната токсичност, на максималните нива, очаквани за храните и на начина на хранене на потребителите. Въз основа на становището на ЕОБХ Комисията издава регламент, за да определи нови МКОВ или за да измени или заличи съществуващи такива.

Вземане на проби

ЕС разполага с програма, по която всяка година се проверява договореният списък с продукти, за да се гарантира съответствието им с МКОВ на пестициди.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 5 април 2005 г.

За допълнителна информация, вж. уебсайта на Европейската комисия за максимално допустимите граници на остатъчни вещества и уебсайта на ЕОБХ.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 396/2005

5.4.2005 г.

-

OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1-16

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 396/2005 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия има само документална стойност.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2014 на Комисията от 22 април 2014 година относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2015, 2016 и 2017 г. за гарантиране спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества (OВ L 119, 23.4.2014 г., стр. 44-56).

последно актуализация 23.04.2015