Европейска агенция по химикалите (ECHA) — Как ЕС регулира химикалите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1907/2006 — относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът относно REACH (регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали) предоставя задълбочена законодателна рамка за производството и използването на химикали в Европа. Той прехвърля от обществените органи към индустрията отговорността да се гарантира, че произвежданите, внасяните и продаваните в ЕС химикали са безопасни. Освен това той:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

През 2013 г. Европейската комисия извърши оценка на първите пет години от Регламента относно REACH и направи заключение, че не се изисква значителна преработка преди 1 юни 2018 г. — краен срок за регистриране на определени вещества.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 01 юни 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Химическата промишленост е един от най-големите производствени отрасли в ЕС. Тя играе основна роля в нашето ежедневие и за цялостната конкурентоспособност на икономиката. ЕС приведе в действие законодателство, което позволява на химическата промишленост (както и на по-широкообхватната производствена промишленост, която използва химикали) да се развива и да въвежда иновации, като същевременно се гарантира, че нейните продукти са безопасни за хората и за околната среда.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3—280)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и приложенията към него са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EО) № 771/2008 на Комисията от 1 август 2008 г. относно организационни и процедурни правила на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали (ОВ L 206, 2.8.2008 г., стр. 5—13)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EО) № 440/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (OВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1—739)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 г. относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (OВ L 107, 17.4.2008 г., стр. 6—25)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EО) № 1238/2007 на Комисията от 23 октомври 2007 г. за определяне на правила относно квалификацията на членовете на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали (OВ L 280, 24.10.2007 г., стр. 10)

последно актуализация 06.04.2018