Международна търговия с опасни химични вещества (Ротердамска конвенция)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Ротердамска конвенция

Решение 2003/106/ЕО относно одобряването на Ротердамската конвенция

Решение 2006/730/ЕО относно сключването на Ротердамската конвенция

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И НА РЕШЕНИЯТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенцията:

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Конвенцията влезе в сила на 24 февруари 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) (ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 29—47)

Решение 2003/106/EО на Съвета от 19 декември 2002 година относно одобрението от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ (PIC процедура) за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия (ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27—28)

Решение 2006/730/EО на Съвета от 25 септември 2006 година относно сключването от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23—25)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст) (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60—106)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 649/2012 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 06.08.2020