Безопасност на продуктите: общи правила

ЕС има за цел да гарантира високо ниво на защита на потребителите, когато те закупуват стоки, които са продават в Европа.

АКТ

Директива 2001/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите

ОБОБЩЕНИЕ

ЕС има за цел да гарантира високо ниво на защита на потребителите, когато те закупуват стоки, които са продават в Европа.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Съгласно директивата фирмите трябва да гарантират, че изделията, които се продават, са безопасни и те трябва да предприемат корективни действия, когато бъде установено, че това не е така.

С нея се въвежда система на ЕС за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти*. Тази система дава възможност на националните власти да обменят бързо информация за всички предприети мерки за изтегляне на такива продукти от пазара.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя е в сила от 15 януари 2002 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Продукт: всяко изделие, предназначено за продажба на потребители или което може да се използва от тях, независимо дали е ново, използвано или обновено.

За подробности, вж. Директивата относно общата безопасност на продуктите.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2001/95/EО

15.1.2002 г.

15.1.2004 г.

ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4-17

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 765/2008

1.1.2010 г.

-

ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30-47

Регламент (ЕО) № 596/2009

7.8.2009 г.

-

ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14-92

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

2010/15/ЕС: Решение на Комисията от 16 декември 2009 година за определяне на насоки за управление на системата на Общността за бърз обмен на информация „RAPEX“, създадена съгласно член 12, и на процедурата по нотификация, установена съгласно член 11 от Директива 2001/95/ЕО (Директива относно общата безопасност на продуктите) (OВ L 22, 26.1.2010 г., стр. 1-64)

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за обща безопасност на продуктите (OВ C 38, 17.2.2009 г., стр. 11-14)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (COM(2008) 905 окончателен, 14.1.2009 г.)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО (COM(2013) 78 final, 13.2.2013 г.)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013) 75 final, 13.2.2013 г.)

последно актуализация 14.09.2015