Правилата на ЕС относно разрешаването, вноса и производството на ветеринарни лекарствени продукти

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2001/82/EО — кодекс на ЕС за ветеринарните лекарствени продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя правила на ЕС относно разрешаването, производството, надзора, продажбата, разпространението и използването на ветеринарни лекарствени продукти*.

Тя ще бъде отменена и заменена от Регламент (ЕС) 2019/6 считано от 28 януари 2022 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Отмяна

Директива 2001/82/EО ще бъде отменена и заменена с Регламент (EС) 2019/6, считано от 28 януари 2022 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 18 декември 2001 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Ветеринарен лекарствен продукт: Всяко вещество или комбинация от вещества за лечение или превенция на заболяванията при животни.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1—66)

Последващите изменения на Директива 2001/82/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 43—167)

последно актуализация 07.07.2016