Правилата на ЕС относно разрешаването, вноса и производството на лекарствени продукти за хуманна употреба

Лекарствените продукти за хуманна употреба трябва да преминат строги процедури по разрешаване, за да се докаже, че отговарят на високите стандарти за качество и безопасност. Освен това трябва да бъдат отстранени различните национални разпоредби, за да се гарантира предоставянето на лекарствени продукти на територията на Европейския съюз (ЕС).

АКТ

Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба.

ОБОБЩЕНИЕ

Лекарствените продукти за хуманна употреба трябва да преминат строги процедури по разрешаване, за да се докаже, че отговарят на високите стандарти за качество и безопасност. Освен това трябва да бъдат отстранени различните национални разпоредби, за да се гарантира предоставянето на лекарствени продукти на територията на Европейския съюз (ЕС).

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА КОДЕКСА?

Кодексът обединява всички съществуващи разпоредби, които са в сила, по отношение на продажбата, производството, етикетирането, класифицирането, разпространението и рекламирането на лекарствени продукти за хуманна употреба в ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 18 декември 2001 г.

За допълнителна информация вж. страницата„Лекарствени продукти за хуманна употреба“от уебсайта на Европейската комисия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Системи за фармакологична бдителност: системи, въведени за наблюдение на ефектите на лекарствените продукти, и по-специално за установяване и оценяване на страничните ефекти.

* Хомеопатични лекарствени продукти: лекарствени средства, разработени въз основа на идеята, че тялото притежава способността да се лекува само, т.е. вещество, което причинява симптоми на заболяване при здрави хора, може да излекува сходни симптоми при болни хора.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2001/83/EО

18.12.2001 г.

-

OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67-128

Последващите изменения и допълнения на Директива 2001/83/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за информация.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2003/94/EО на Комисията от 8 октомври 2003 г. относно установяване на принципи и насоки за добра производствена практика по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба и изпитваните лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 262, 14.10.2003 г., стр. 22-26).

Ръководство от 5 ноември 2013 г. за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ C 343, 23.11.2013 г., стр. 1-14)

Ръководство от 19 март 2015 г. относно принципите на добра дистрибуторска практика при активни вещества за лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ C 95, 21.3.2015 г., стр. 1-9).

Ръководство от 19 март 2015 г. за официалната оценка на риска, свързан с установяване на подходящата добра производствена практика за ексципиенти за лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ C 95, 21.3.2015 г., стр. 10-13).

последно актуализация 06.08.2015