Излезли от употреба превозни средства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят мерки за предотвратяване и ограничаване на отпадъците от излезли от употреба превозни средства (ИУПС) и от техни компоненти чрез гарантиране на тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. С нея се цели подобряване на екологичните резултати от поведението на всички икономически оператори, участващи в жизнения цикъл на превозните средства.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива (ЕС) 2018/849 за изменение на настоящото законодателство

С Директива (ЕС) 2018/849 се изменя Директива 2000/53/ЕО, като се предоставя на Комисията правомощието да приема:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата трябваше да се въведе в законодателството на държавите от ЕС до 21 април 2002 г. Тя се прилага от:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34—43)

Последващите изменения на Директива 2000/53/EО са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93—99)

Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10—27)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2005/293/ЕО на Комисията от 1 април 2005 година за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 94, 13.4.2005 г., стр. 30—33)

Решение 2003/138/ЕО на Комисията от 27 февруари 2003 година за установяване на стандарти за кодирането на компонентите и материалите, използвани в превозните средства в приложение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 58—59)

Решение 2002/151/ЕО на Комисията от 19 февруари 2002 година относно минималните изисквания, приложими към сертификата за унищожаване, издаден съгласно член 5, параграф 3 от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 50, 21.2.2002 г., стр. 94—95)

Решение 2001/753/ЕО на Комисията от 17 октомври 2001 година относно въпросник за докладите на държавите членки във връзка с прилагане на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 282, 26.10.2001 г., стр. 77—80)

последно актуализация 30.03.2023