Опаковки и отпадъци от опаковки

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 94/62/EО относно опаковките и отпадъците от опаковки

Директива (ЕС) 2018/852 за изменение на Директива 94/62/EО относно опаковките и отпадъците от опаковки

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

В Директива 94/62/ЕО се определят правилата на ЕС за управление на опаковките и отпадъците от опаковки.

Директива (ЕС) 2018/852 изменя Директива 94/62/ЕО и съдържа актуализирани мерки, предназначени за:

Директива 94/62/ЕО има за цел да допринесе са:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Изменената директива обхваща всички опаковки, пуснати на европейския пазар и всички отпадъци от опаковки, независимо дали се използват или се изхвърлят на промишлено, търговско, офисно, магазинно, сервизно, битово или друго ниво, без значение от използваните материали.

Мерки

Държавите от ЕС трябва да вземат мерки, например национални програми, стимули чрез схеми за разширена отговорност на производителя и други икономически инструменти, за предотвратяване на генерирането на отпадъци от опаковки и за свеждане до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда.

Държавите от ЕС следва да насърчават увеличаването на дела на опаковките за многократна употреба*, пуснати на пазара и на системите за многократна употреба на опаковките, без да се застрашава безопасността на храните. Това може да включва:

Държавите от ЕС трябва също така да вземат необходимите мерки, за да постигнат определени цели за рециклиране, които се различават в зависимост от опаковъчния материал, и за тази цел трябва да прилагат нови правила за изчисление.

Цели

До 31 декември 2025 г. трябва да се рециклират най-малко 65% от теглото на всички опаковки. Целите за рециклиране за всеки материал са:

До 31 декември 2030 г. трябва да се рециклират най-малко 70% от опаковките. Това включва:

Основни изисквания

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че опаковките, пуснати на пазара, отговарят на основните изисквания, посочени в приложение II към директивата:

Биоразградими се опаковки: оксоразградимите* пластмасови опаковки не трябва да се считат за биоразградими.

В момента Европейската комисия проучва начините за укрепване на основните изисквания с оглед на подобряването на проектирането на опаковките за многократна употреба и насърчаването на висококачественото рециклиране, както и засилване на прилагането на основните изисквания.

Системи за възстановяване на опаковки

Държавите от ЕС следва да гарантират, че имат създадени системи за връщане и/или събиране на използваните опаковки и/или отпадъците от опаковки, както и повторно използване или възстановяване, включително рециклиране, на събраните опаковки и/или отпадъци от опаковки.

Отговорност на производителите

До 2025 г. държавите от ЕС следва да гарантират, че имат създадени схеми за отговорност на производителите* за всички опаковки. Схемите за отговорност на производителите предвиждат връщане и/или събиране на използваните опаковки и/или отпадъците от опаковки и насочването им към най-подходящата опция за управление на отпадъците, както и повторна употреба или рециклиране на събраните опаковки и отпадъци от опаковки. Тези схеми ще трябва да отговарят на някои минимални изисквания, определени съгласно Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО). Схемите следва да помогнат за стимулиране на опаковки, проектирани, произведени и пуснати на пазара, по начин, който позволява многократна употреба или възстановяване и който има минимално въздействие върху околната среда.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 94/62/EО се прилага от 31 декември 1994 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 30 юни 1996 г.

Директива (ЕС) 2018/852 се прилага от 4 юли 2018 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 5 юли 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Кръгова икономика: кръговата икономика свежда до минимум ресурсите, отпадъците, емисиите и изтичането на енергия. Тя може да бъде постигната чрез дългосрочно проектиране, поддръжка, ремонт, повторна употреба и рециклиране. Кръговата икономика е в контраст с линейната, която извлича ресурси, използва ги и след това ги изхвърля.
Опаковки за многократна употреба: опаковки, които са замислени, проектирани и предлагани на пазара, за извършване на многократни пътувания през жизнения си цикъл, като се пълнят и използват отново за същата цел, за която са създадени.
Оксоразградими: оксоразградимите опаковки са пластмасови опаковки с добавки, които причиняват тяхното разграждане до микроскопични частици. Това може да допринесе за наличието на пластмасови микрочастици в околната среда.
Схема за отговорност на производителите: система, създадена от даден производител, за да гарантира че той носи отговорност за намаляване на въздействието върху околната среда на производството, пускането на пазара и изхвърлянето на продуктите.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10—23)

Последващите изменения на Директива 94/62/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141—154)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3—30)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 06.11.2018