Обезвреждане на полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 96/59/EО — обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя хармонизира законодателството относно обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)*, и относно обеззаразяването или обезвреждането на оборудване, което ги съдържа.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 16 септември 1996 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 16 март 1998 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ): група съставки, създадени от човека, които са били използвани широко в миналото, предимно в електрическо оборудване. В края на седемдесетте години те са били забранени в много държави поради екологични съображения.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (OВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31—35)

Последващите изменения на Директива 96/59/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2001/68/EО на Комисията от 16 януари 2001 година за определяне на два референтни метода за измерване на полихлорирани бифенили в съответствие с член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО на Съвета за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (нотифицирано под номер C(2001) 107 (OВ L 23, 25.1.2001 г., стр. 31)

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7—49)

Вж. консолидираната версия

последно актуализация 13.02.2017