Генетично модифицирани храни и фуражи

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът установява правила за получаване на разрешение и надзор на генетично модифицираните организми (ГМО) и за начина на етикетиране на генетично модифицираните храни и фуражи.

Той има за цел да опази:

човешкия живот и здраве;

здравето и благосъстояние на животните;

интересите на околната среда и потребителите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът се прилага за:

ГМО, използвани в храна или във фураж;

храна или фураж, съдържаща ГМО;

храна или фураж, произведена от или съдържаща съставки, произведени от ГМО.

Кандидатстване за разрешение

1.

Производителите представят едно заявление, което обхваща всички употреби: храна, фураж и обработване.

2.

В рамките на две седмици компетентният орган на съответната държава от ЕС потвърждава получаването и информира Европейския орган по безопасността на храните (ЕОБХ).

3.

ЕОБХ разполага с шест месеца, за да оцени заявлението.

Управление на риска

Европейската комисия отговаря за управлението на риска.

Въз основа на оценката на ЕОБХ Комисията издава препоръка за приемане или отхвърляне на заявлението.

Ако комитетът приеме предложението, Комисията също го приема. В противен случай, Съветът оценява проекторешението и решава дали Комисията трябва да го приеме.

Етикетиране

Храната и фуража, съдържащи ГМО, трябва да имат етикет, на който това да е ясно обозначено.

Но ако храната или фуража съдържат по-малко от 0,9 % ГМО, то не е нужно да се посочва в етикета – при условие, че съдържанието на ГМО е технически неизбежно.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Генетично модифициран организъм: организъм, чийто генетичен материал е бил променен с помощта на генното инженерство, за да се включат гени, които обикновено съдържа.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1—23)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1829/2003 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията от 3 април 2013 година относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 641/2004 и (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (ОВ L 157, 8.6.2013 г., стр. 1—48)

Директива (ЕС) 2015/412 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия (ОВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 1—8)

последно актуализация 24.11.2015