Сокове от плодове и сходни продукти

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2001/112/ЕО относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят конкретни правила относно състава на плодовите сокове, запазените им наименования, производствените им характеристики и етикетирането им.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Сокове от плодове

Продуктите в обхвата от тази директива са:

Тези продукти се определят въз основа на техния състав и процеси на приготвяне, така че да се гарантира, че термините се използват точно в търговията, а не по начин, който може да подведе потребителите. Директивата също така определя конкретни (традиционни) наименования, използвани в определени страни и на определени езици.

Етикетиране

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 12 януари 2002 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 11 юли 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (OВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58—66)

Последващите изменения на Директива 2001/112/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Делегиран регламент (ЕС) № 1040/2014 на Комисията от 25 юли 2014 година за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, с цел адаптиране на приложение I към техническия прогрес (OВ L 288, 2.10.2014 г., стр. 1—2)

последно актуализация 29.05.2020