Екстракти от кафе и от цикория

Хармонизирането на законодателството относно търговията с екстракти от кафе и екстракти от цикория насърчава общия пазар за продукти в този сектор, като същевременно защитава интересите на производителите и потребителите.

АКТ

Директива 1999/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 година относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория [вж. актовете за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Тази директива опростява законодателството, регулирано преди това от Директива 77/436/EИО - във връзка с екстрактите от кафе и екстрактите от цикория. Тя е насочена към защитата на интересите на потребителите и производителите чрез определянето на правила относно описанието, определянето и характеристиките на тези продукти.

Приложно поле

Директивата обхваща следните продукти:

Тези продукти трябва да съответстват на определени минимални изисквания за състава, по-специално по отношение на съдържанието на сухо вещество.

Етикетиране

Екстрактите от кафе и от цикория трябва да се етикетират в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/13/EО, която е свързана с етикетирането, представянето и рекламата на храни. Само горепосочените описания обаче могат да се използват при търговия с тези продукти, които евентуално могат да бъдат придружени от информация относно вида (паста, течност, концентрат и т.н.), някакви добавени вещества и съдържанието на кофеин. Указването на минималното съдържание на сухо вещество от кафе или цикория под формата на тегловен процент от готовия продукт също е задължително.

Други разпоредби

Търговията с екстракти от кафе или цикория, които съответстват на разпоредбите на тази директива, не може да бъде възпрепятствана от противоречиви национални разпоредби.

За приложението на директивата Комисията ще се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 1999/4/EО

13.3.1999 г.

13.9.2000 г.

OВ L 66, 13.3.1999 г.

Акт/актове за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1882/2003

20.11.2003 г.

-

OВ L 284, 31.10.2003 г.

Регламент (ЕО) № 1137/2008

11.12.2008 г.

-

OВ L 311, 21.11.2008 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива2002/67/EО на Комисията от 18 юли 2002 година относно етикетирането на храни, съдържащи хинин и на храни, съдържащи кофеин [OВ L 191, 19.7.2002 г.].

Регламент (ЕС) № 1021/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за изменение на директиви 1999/4/ЕО и 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО на Съвета по отношение на правомощията, които ще бъдат предоставени на Комисията текст от значение за ЕИП [ОВ L 287, 29.10.2013 г.].

Последна актуализация: 29.04.2014