Нови храни и нови хранителни съставки

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни и нови хранителни съставки

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Новите храни и хранителни съставки, обхванати от този регламент, са тези, които понастоящем все още не се използват за консумация от човека.

Нови храни и хранителни съставки

Този регламент се прилага за храни и хранителни съставки, които спадат към следните категории:

Регламентът не се прилага за добавки в храните, ароматизанти, екстракционни разтворители или ензими в храните. Генетично модифицираните организми вече не са обхванати от този регламент, а от Регламент (ЕО) № 1823/2003.

Освен това храните и хранителните съставки, обхванати от този регламент, не трябва:

Процедура на оценяване

Храните и хранителните съставки, посочени в регламента, трябва да преминат оценка на равнище ЕС, преди да бъдат пуснати на пазара.

В рамките на тази процедура на оценяване компетентният орган на държавата от ЕС, който получава заявление, трябва да направи първоначална оценка и да установи дали се изисква допълнителна оценка или не. Ако не бъдат повдигнати възражения нито от Европейската комисия, нито от държавите от ЕС, и ако не се изисква допълнителна оценка, държавата от ЕС информира заявителя, че той може да пусне продукта на пазара. В останалите случаи се изисква решение за разрешаване. Това решение се взема от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с мерките, предложени от Комисията.

С решението се определя обхватът на разрешението и се посочват (при необходимост) условията за използване, предназначението на храната или хранителната съставка, нейната спецификация и специфичните изисквания за етикетиране.

Трябва да се проведе консултация с ЕОБХ във връзка с всяко решение или правило относно нова храна или хранителна съставка, което може да окаже въздействие върху общественото здраве.

Етикетиране

С регламента се определят специфични изисквания относно етикетирането на нови храни и хранителни съставки, които са добавени към европейските общи изисквания относно етикетирането на храните.

Без да се засягат общите изисквания на законодателството на ЕС относно етикетирането на храните, в етикетите на новите храни и новите съставки трябва да се посочи следното:

Процедура на преустановяване

Държавите от ЕС имат право да преустановят или да ограничат временно предлагането на пазара и използването на дадена нова храна или хранителна съставка на своята територия, ако те считат, че нейното използване представлява опасност за здравето или риск за околната среда. Те информират Комисията, която предприема действия в съответствие с процедурата относно разрешенията за пускане на продукти на пазара.

Отмяна

Регламент (ЕС) № 2015/2283 отменя Регламент (ЕО) № 258/97, считано от 1 януари 2018 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 14 май 1997 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж. страницата „Нови храни“ от уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 година относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 258/97 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1—22)

последно актуализация 18.04.2016