Осигуряване на безопасни добавки към храни в ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2002/46/EО — добавки към храни

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя хармонизира правилата относно добавките към храни*, за да се защитят потребителите от потенциални рискове за здравето и да се гарантира, че те не се предоставят с подвеждаща информация.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Освен това:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 12 юли 2002 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 31 юли 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Добавки към храни: концентрирани източници на хранителни или други вещества с хранителни или физиологични ползи за допълване на нормалния режим на хранене. Те могат да се продават под формата на капсули, дражета, таблетки и пакетчета или в бутилки.

АКТ

Директива 2002/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (OВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51—57)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2002/46/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (OВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35—56)

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9—25) Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26—38) Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 03.02.2016