Ефективни и безопасни бойлери за топла вода

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 92/42/ЕИО относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво

ОБОБЩЕНИЕ

Бойлерите за топла вода трябва да отговарят на изискванията за екодизайн на ЕС.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя изискванията за енергийна ефективност* на нови топлоизточници или „бойлери“ за топла вода с течно или газово гориво.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата се отнася за бойлери с мощност, не по-малка от 4 kW и не по-голяма от 400 kW, по-специално:

стандартни бойлери;

нискотемпературни бойлери;

газови кондензиращи бойлери.

Тя не се прилага за:

бойлери за гореща вода, които могат да работят на различни горива, включително на твърди горива;

оборудване за моментно подгряване на вода;

бойлери, предназначени да работят на горива, различни от течните и газовите горива, които често се срещат на пазара;

готварски уреди и приспособления, които подават гореща вода за централно отопление и гореща вода за хигиенни цели само като вторична функция;

уреди с мощност, по-малка от 6 kW, които използват гравитационна циркулация и са предвидени единствено за производството на съхранявана вода за хигиенни цели;

бойлери, произвеждани на единично — т.е. произвеждани еднократно и следователно непроизвеждани като част от серия;

когенерационни агрегати* (Директива 2004/8/ЕО).

Стандартизиране и CE маркировка

Всички бойлери, произведени в съответствие с хармонизираните европейски стандарти, трябва да съответстват на съществените изисквания, определени в директивата. Преди поставяне на знака за съответствие„CE“ се пристъпва към оценяване, извършвано от:

органи, определени от държавите от ЕС в съответствие с минималните критерии за оценяване и съобщени на Комисията и другите държави от ЕС;

или от самите производители.

Екодизайн

Директивата представлява една от мерките за прилагане на Рамкова директива 2009/125/ЕО за екодизайн, която определя изисквания за ефективност за отделните групи продукти. С нея се премахва възможността държавите от ЕС да прилагат конкретни системи за обозначения за бойлерите, които са по-ефективни от стандартните. Промишлените сектори могат да сключват и доброволни споразумения за намаляване на потреблението на енергия от продуктите им. Комисията одобрява официално тези споразумения и проверява изпълнението им.

Директивата на ЕС за енергийна ефективност поставя задължителни цели за държавите от ЕС, така че до 2020 г. да се постигне целта за енергийна ефективност от 20 %. Като част от тази политика през 2013 г. бяха публикувани серия от регламенти за енергийната ефективност. Те определят минимални стандарти и система от енергийни обозначения.

Регламент (ЕС) № 813/2013 за изменение на Директива 92/42/ЕИО определя изискванията за екодизайн на отоплителните топлоизточници*, които не използват биомаса и имат мощност, по-малка от 400 kW.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Енергийна ефективност: използване на по-малко енергия за осигуряване на същата услуга, т.е. по-малко енергия за отопление за поддържане на една и съща температура.

*Когенерация: едновременното производство на електричество и топлина като и двете се използват.

* Отоплителен топлоизточник: устройство, оборудвано с един или повече генератори, което осигурява топлина за водна централна отоплителна инсталация, за да се поддържа равномерна температура в затворено пространство.

* Комбиниран топлоизточник: отоплителен топлоизточник, проектиран да осигурява също топлинна енергия за гореща вода за питейни или санитарни нужди, който се свързва към външен източник на вода за питейни или санитарни нужди.

За допълнителна информация, вж. „Топлоизточници“на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Директива 92/42/ЕИО от 21 май 1992 година относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 92/42/EИО

3.6.1992 г.

31.12.1992 г.

OВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17—28

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 93/68/EИО

2.8.1993 г.

1.7.1994 г.

OВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1—7

Директива 2008/28/EО

21.3.2008 г.

ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 48—59

Регламент (ЕС) № 813/2013

26.9.2013 г.

ОВ L 239, 6.9.2013, стр. 136—161

Последващите изменения и допълнения на Директива 92/42/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2010/31/EС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (OВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13—35)

Директива 2012/27/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1—56)

последно актуализация 22.10.2015