Лични предпазни средства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 89/686/ЕИО — лични предпазни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Определение и обхват

ЛПС е всяко съоръжение или приспособление:

Настоящата директива не се прилага за:

Основниизисквания

Хармонизирани стандарти

Оценка на съответствието и нотифицирани органи

Декларация за съответствие и маркировка „СЕ“

Страните от ЕС нямат право да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара или влизането в употреба на ЛПС, което носи маркировка „СЕ“, за която:

Маркировката „СЕ“ за съответствие се прикрепва от производителя или неговия представител в ЕС.

Отмяна

Директива 89/686/EИО ще бъде отменена с Регламент (ЕС) 2016/425, считано от 21 април 2018 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Страните от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 31 декември 1991 г. Тя се прилага от 1 юли 1992 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата директива се допълва от директиви за защита на здравето и безопасността на работниците, по-специално Директива 89/656/ЕИО за използване на ЛПС от работниците на работното място.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Изследване на типа: процедура, при която одобрен инспектиращ орган установява и сертифицира, че разглежданият модел ЛПС отговаря на съответните разпоредби от настоящата директива.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18—38)

Последващите изменения на Директива 89/686/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51—98)

последно актуализация 20.09.2016