Предаване на съдебни и извънсъдебни документи между държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите от ЕС на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да се създаде бърза, сигурна и стандартизирана процедура на предаване за съдебни* и извънсъдебни документи* по граждански или търговски дела между страни, намиращи се в различни държави от Европейския съюз (ЕС).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Допълнително подобряване на връчването (предаването) на съдебни и извънсъдебни документи

Регламентът, който заменя Регламент (ЕО) № 1348/2000 въвежда:

Връчването се осигурява от органи в рамките на ЕС

Ускоряване на връчването на съдебни и извънсъдебни документи

Връчване на документите в съответствие със законодателството на получаващата държава от ЕС в срок до 1 месец

Информиране на адресата за правото на отказ на документите, подлежащи на връчване

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 13 ноември 2008 г., с изключение на член 23 (относно съобщаването и публикуването на определена информация в страни от ЕС), който се прилага от 13 август 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Съдебен документ: Правен документ, издаван по време на граждански или търговски дела (например призовка, разпореждане или решение), който трябва да се връчи на една от страните.

Извънсъдебен документ: Правен документ, който се връчва, но не е част от съдебната преписка (например фактура или уведомление за отнемане на имущество).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент ЕО № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79—120)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 16.08.2016