Европейска процедура за искове с малък материален интерес (до 2017 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) 861/2007 — за европейска процедура за искове с малък материален интерес

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Процедура

ЕПИММИ, за която не е нужен адвокат, функционира по следния начин:

Внасяне на жалбата

Коригиране и/или попълване на исковия формуляр

Уведомяване на ответника

Отговор на ответника

Решение и крайни срокове

Изслушване

Събиране на доказателства

Изпълнение на решението

Отказ за изпълнение

Обжалване

Преразглеждане

Езици и преводи

Разходи

Изменение

С Регламент (EС) 2015/2421 се изменя Регламент (EC) № 861/2007 на Съвета. Той се прилага от 14 януари 2017 г.

Регламентът не се прилага в Дания.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2009 г., с изключение на правилата, които изискват държавите от ЕС да информират Комисията за подведомствеността, средствата за комуникация и жалбите (член 25), влезли в сила на 1 януари 2008 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1—22)

Последващите изменения на Регламент (EС) № 861/2007 са инкорпорирани в оригиналния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (OВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 1—13)

последно актуализация 04.04.2018