Европейска процедура за искове с малък материален интерес — правила, уреждащи трансграничните съдебни спорове

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Законодателството;

Процедурата гласи, че:

Съдебните такси трябва:

Разходите се заплащат от загубилия делото и не се присъждат на спечелилия, ако са възникнали ненужно или са непропорционални на иска.

Обжалване на решението е възможно, ако това е предвидено от националното законодателство на съда.

Преразглеждане на решението:

Съдебните решения:

Изпълнението на съдебните решения се регламентира от правото на държавата по изпълнението.

Държавите от ЕС:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТИТЕ?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Трансгранични: поне една от страните има местоживеене или обичайно пребивава в държава от ЕС, различна от държавата, в която е установен съдът или трибуналът, който взема решение по делото.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1—22)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 861/2007 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (OВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1—32)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 05.05.2020