Приложимото право към извъндоговорни задължения

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 864/2007 — приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II)

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той създава по-голяма правна сигурност по отношение на приложимото право към извъндоговорни задължения, по-специално в случаи на закононарушения (забранени от гражданското законодателство) и непозволено увреждане (гражданска отговорност).

Освен това той осигурява разумен баланс между интересите на лицето, чиято отговорност се търси, и увреденото лице.

Законодателството, определено от регламента, се прилага независимо дали е законодателство на държава от ЕС или не.

Регламентът се прилага за всички държави от ЕС с изключение на Дания.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът не заменя съществено национално законодателство (т.е. законодателството, което определя права и задължения) относно извъндоговорни задължения; той определя само кое съществено национално законодателство се прилага.

Приложимото право към извъндоговорни задължения, произтичащи от непозволено увреждане, е:

1.

правото на държавата, в която е нанесена вредата; или

2.

правото на държавата, където е обичайното местопребиваване на двете страни или където те основно развиват стопанска дейност към момента на причиняване на вредата; или

3.

ако случаят е по-тясно свързан с правото на друга държава, правото на тази държава.

Регламентът позволява също така при определени условия страните да избират по взаимно съгласие кое право да се прилага към дадено извъндоговорно задължение.

Обхват на приложимото право

Приложимото право към извъндоговорни задължения регулира по-конкретно:

основанието и границите на отговорността, включително определянето на лицата, на които може да се търси отговорност;

основанията за освобождаване от отговорност, както и ограничаването и разделянето на отговорността;

наличието, вида и определяне на размера на вредите или на търсеното обезщетение;

мерките, които съдът може да постанови, за да осигури предотвратяване, прекратяване или обезщетяване на вредата;

способите за погасяване на задълженията, правилата за погасителната давност и прекратяването на права;

въпросът дали право на обезщетение за претърпените вреди може да бъде прехвърляно, включително чрез наследяване;

лицата, които имат право на обезщетение за лично претърпени от тях вреди;

отговорност за вреди, причинени от другиго.

Съществуват специфични правила за извъндоговорни задължения, например отговорност за вреди от стоки и права върху интелектуална собственост. Определени извъндоговорни задължени са изключени от обхвата на регламента. Те включват:

данъчни, митнически и административни въпроси;

упражняване на държавната власт;

конкретни извъндоговорни задължения, произтичащи например от режими на съпружеска общност и от семейни отношения, от ядрена вреда или от нарушения на правото на личен живот и на права, свързани с личността, включително клевета.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 11 януари 2009 г. с изключение на член 29 (11 юли 2008 г.).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Успоредно с този регламент (Рим II):

Регламент Рим I (Регламент (EО) № 593/2008) посочва правилата за определяне на приложимото право към договорни задължения по граждански и търговски въпроси, а

Регламент Рим III (Регламент (EО) № 1259/2010) посочва правилата за определяне на приложимото право при развод и законна раздяла.

Вж. също:

АКТ

Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) (OВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40—49)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6—16). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 26.10.2015