Съдебни решения за обезпечаване на престъпно имущество или доказателства — признаване в чужбина

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2003/577/ПВР — изпълнение на решения за обезпечаване в чужбина

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Какво представлява заповедта за обезпечаване?

Тя е временна заповед от съдебен орган, която не позволява на престъпниците да скрият, продадат или използват имущество, документи или данни за престъпна дейност.

Това решение се прилага за заповеди за обезпечаване, издадени с цел:

Престъпления

Редица сериозни престъпления не изискват проверка за двойна наказуемост — т.е. престъплението е такова както в държавата от ЕС, която издава заповедта (издаваща държава), така и в държавата, изпълняваща заповедта (изпълняваща държава). Престъплението обаче трябва да бъде наказуемо в издаващата държава с лишаване от свобода за максимален период от най-малко три години. Престъпленията включват:

Признаване и изпълнение

Съдебният орган на издаващата държава изпраща удостоверение до съдебния орган на изпълняващата държава, за да изиска изпълнение на заповедта. Изпълняващата държава трябва:

Непризнаване или неизпълнение

Изпълняващата държава може да откаже да признае или изпълни заповедта, ако:

Отлагане на изпълнение

Изпълнението на заповедта може да се отложи, когато:

Заинтересовани страни

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че всяка заинтересована страна, засегната от заповедта за обезпечаване, включително легитимни трети страни, има достъп до правни средства за защита на своите законни интереси без да е необходимо заповедта да се преустановява.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То влезе в сила на 2 август 2003 г. Държавите от ЕС трябваше да го транспонират в национално законодателство до 2 август 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Конфискуване и обезпечаване на активи

АКТ

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (OВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45—55)

Поправка на Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (OВ L 196, 2.8.2003 г.) (OВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 20)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (OВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59—78)

Доклад на Комисията въз основа на член 14 от Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (COM(2008) 885 окончателен, 22.12.2008 г.)

Директива 2014/41/EС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130, 1.5.2014 г., стр. 1—36)

последно актуализация 25.01.2016