Защита на еврото срещу фалшифициране — Европол

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2005/511/ПВР относно определянето на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

С Решението Европол се определя за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото с цел да се приложи по-ефективно проведената в Женева Международна конвенция за борба с фалшифицирането на пари от 1929 г. (Женевската конвенция), както и да се засили сътрудничеството между самите държави от Европейския съюз (ЕС), както и между държавите от ЕС, Европол и държавите извън ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ЕС задълбочава сътрудничеството между държавите от ЕС и между държавите от ЕС и Европол с цел защита на еврото срещу фалшифициране на международно равнище. Държавите извън територията на ЕС се нуждаят от централно бюро за контакти за информация относно фалшификациите на еврото. Цялата информация следва да се събира с цел анализ в Европол, който действа като централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото по силата на Женевската конвенция.

Роля на Европол

Ефективно прилагане на Женевската конвенция от 1929 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Прилага се от 16 юли 2005 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2005/511/ПВР от 12 юли 2005 година относно защитата на еурото срещу фалшифициране чрез определяне на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото (ОВ L 185, 16.7.2005 г., стр. 35—36)

последно актуализация 23.03.2017