Процедурен правилник на Съвета на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2009/937/ЕС за приемане на Процедурен правилник на Съвета

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩИЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съветът е институцията на ЕС, в която заседават представителите на държавите от ЕС. Всяка държава е представена от един представител на министерско ниво, който може да поеме ангажимента за управление на тази страна. Заедно с Европейския парламент Съветът осъществява законодателни функции. Той приема законодателни актове, като следва обикновената или специална законодателна процедура. Съветът съвместно с Европейския парламент осъществява бюджетни функции. На последно място Съветът изпълнява политически и координиращи функции.

Състави на Съвета

Председателство на Съвета на Европейския съюз

Корепер, комитети и работни групи

Функциониране на Съвета

Гласуване с квалифицирано мнозинство

На 1 ноември 2014 г. бе въведена нова процедура за гласуване с квалифицирано мнозинство — правилото на „двойното мнозинство“.

Прозрачност и публикуване на актовете на Съвета

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ПРОЦЕДУРНИЯТ ПРАВИЛНИК?

Той се прилага от 1 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 година за приемане на Процедурен правилник на Съвета (OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35—61)

Последващите изменения на Решение 2009/937/ЕС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Решение (EС) 2020/430 на Съвета от 23 март 2020 година относно временна дерогация от Процедурния правилник на Съвета с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от COVID-19 в Съюза (OВ L 88I, 24.3.2020 г., стр. 1—2)

последно актуализация 19.06.2020