Синя карта на ЕС — влизане и пребиваване на висококвалифицирани работници

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/50/ЕО — условия за влизане и пребиваване на граждани на държави извън ЕС за целите на висококвалифицирана трудова заетост

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Преглед и предложение

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 19 юни 2009 г. Държавите от ЕС трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 19 юни 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж. „Легална миграция и интеграция“ (Европейска комисия).

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Висококвалифициран работник: лице, което получава заплащане и притежава специфична компетентност, доказана с висока професионална квалификация.
Синя карта на ЕС: разрешение за работа и пребиваване с обозначението „синя карта на ЕС“, което дава право на притежателя му да пребивава и да работи на територията на държава от ЕС, която му я издава.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост (ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 17—29)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77—123)

Последващите изменения на Директива 2004/38/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2013/32/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60—95)

Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21—57)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост („Синя карта на ЕС“) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014 г.)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения (COM(2016) 378 final, 7.6.2016 г.)

Работен документ на службите на Комисията — Оценка на въздействието, придружаващ „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения“ и отменящ Директива 2009/50/ЕО (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016 г.)

Работен документ на службите на Комисията — Обобщена оценка на въздействието, придружаващ Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016 г.)

последно актуализация 14.09.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.